Άδειες

Οι άδειες είναι οι ρυθμίσεις που χορηγείτε για συγκεκριμένες δυνατότητες.

Παραδείγματος χάριν, μια δυνατότητα είναι η "Έναρξη νέας συζήτησης" (στα φόρουμ).

Σε κάθε ρόλο, μπορείτε να επιλέξετε να θέσετε μια άδεια για μια τέτοια δυνατότητα σε μια από τις επόμενες τέσσερις τιμές:

 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Πρόκειται για την προεπιλεγμένη άδεια. Είναι μια ουδέτερη ρύθμιση που σημαίνει "χρησιμοποίησε την όποια ρύθμιση είχε ήδη ο χρήστης". Εάν ένας ρόλος δοθεί κάπου (π.χ. σε μια σειρά μαθημάτων) όπου υπάρχει αυτήν η άδεια για μια δυνατότητα, τότε η πραγματική άδεια που θα έχουν θα είναι ακριβώς η ίδια όπως είχαν ήδη στα υψηλότερου επιπέδου πλαίσια (π.χ. κατηγορίες ή επίπεδο περιοχών). Τελικά, εάν η άδεια δεν επιτρέπεται ποτέ σε οποιοδήποτε επίπεδο, τότε ο χρήστης δεν θα έχει καμία άδεια για εκείνη τη δυνατότητα.

 

ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ

Με την επιλογή αυτού χορηγείτε την άδεια για αυτήν τη δυνατότητα σε όσους έχουν το σχετικό ρόλο. Αυτή η άδεια ισχύει για το πλαίσιο που λαμβάμει αυτός ο ρόλος συν όλα τα "χαμηλότερα" πλαίσια. Παραδείγματος χάριν, εάν αυτός ο ρόλος είναι ένας ρόλος διδασκόμενου που ορίζεται σε μια σειρά μαθημάτων, κατόπιν οι σπουδαστές θα είναι σε θέση "να αρχίσουν νέες συζητήσεις" σε όλα τα φόρουμ σε εκείνη την σειρά μαθημάτων, ΕΚΤΟΣ ΑΝ κάποιο φόρουμ περιέχει μια συμπληρωματική προμήθεια ή μια νέα ανάθεση με άδεια Αποτροπής ή Απαγόρευσης.

 

ΑΠΟΤΡΟΠΗ

Με την επιλογή αυτού αφαιρείτε την άδεια για αυτήν τη δυνατότητα, ακόμα κι αν οι χρήστες με αυτόν τον ρόλο είχαν τέτοια άδεια σε ένα υψηλότερο πλαίσιο.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Αυτό απαιτείται σπάνια, αλλά περιστασιακά να θελήσετε να αρνηθείτε εντελώς τις άδειες σε έναν ρόλο με έναν τρόπο που δεν μπορεί να αγνοηθεί σε οποιοδήποτε χαμηλότερο πλαίσιο. Ένα καλό παράδειγμα είναι η περίπτωση που ένας διαχειριστής θέλει να απαγορεύσει σε ένα άτομο να αρχίζει νέες συζητήσεις σε οποιοδήποτε φόρουμ. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να δημιουργήσει έναν ρόλο με Απαγόρευση και να τον ορίσει έπειτα σε εκείνο τον χρήστη.

 

Συγκρούσεις αδειών

Οι άδειες σε ένα "χαμηλότερο" πλαίσιο θα αγνοήσουν γενικά ένα "υψηλότερο" πλαίσιο. Η εξαίρεση είναι η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ που δεν μπορεί να αγνοηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.

Εάν δύο ρόλοι ορίζονται σε ένα πρόσωπο στο ίδιο πλαίσιο, ένας με ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ και ένα με ΑΠΟΤΡΟΠΗ, τότε το Moodle θα ανατρέξει στο δέντρο πλαισίου για μια απόφαση.

Παραδείγματος χάριν, ένας διδασκόμενος έχει δύο ρόλους σε μια σειρά μαθημάτων, έναν που του επιτρέπει να αρχίσει νέες συζητήσεις, και έναν που τον αποτρέπει. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγχουμε τις κατηγορίες και τα πλαίσια περιοχών, ψάχνοντας μια άλλη καθορισμένη άδεια να μας βοηθήσουμε να αποφασίσουμε. Εάν δεν βρίσκουμε, τότε η άδεια είναι ΑΠΟΤΡΕΠΗ εξ ορισμού (επειδή οι δύο τοποθετήσεις ακύρωσαν η μια την άλλη, και έτσι δεν έχετε καμία άδεια).

Ειδικές εξαιρέσεις

Σημειώστε ότι οι φιλοξενούμενοι χρήστες θα αποτραπούν γενικά από την ταχυδρόμηση μηνυμάτων (π.χ. σε φόρουμ, ημερολογιακές καταχωρήσεις, σε blogs ) ακόμα κι αν δίνεται η σχετική δυνατότητα.

Βλ. επίσης Ρόλοι, Πλαίσια, Ορισμός ρόλων and Αγνοήσεις.

 

 

Permissions

Τα "δικαιώματα" είναι οι ρυθμίσεις που εφαρμόζετε για συγκεκριμένες δυνατότητες

Για παράδειγμα, μια δυνατότητα είναι η "Εκκίνηση νέων συζητήσεων" (σε forum).

Σε κάθε ρόλο, μπορείτε να επιλέξετε να ορίσετε το δικαίωμα για κάθε δυνατότητα σε μια από τέσσερις τιμές:

ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΤΑΙ
Αυτή είναι γενικά η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Πρόκειται για μια ουδέτερη ρύθμιση που σημαίνει "να χρησιμοποιηθεί όποια ρύθμιση είχε ήδη ο χρήστης". Εάν ένας ρόλος ανατεθεί σε κάποιον (π.χ. σε ένα μάθημα) που έχει ήδη το δικαίωμα αυτό για μια δυνατότητα, τότε το δικαίωμα που θα έχει ο χρήστης θα είναι απλώς το ίδιο που ήδη είχε σε πλαίσια υψηλότερων επιπέδων (π.χ. κατηγορίες ή σε επίπεδο ιστοχώρου). Τελικά, εάν το δικαίωμα δεν έχει δοθεί ποτέ σε κανένα επίπεδο, τότε ο χρήστης δε θα έχει κανένα δικαίωμα γι'αυτή τη δυνατότητα.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
Με αυτήν την επιλογή δίνετε δικαίωμα γι'αυτήν τη δυνατότητα σε άτομα που έχουν το συγκεκριμένο ρόλο. Το δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται στο πλαίσιο που αυτός ο ρόλος ανατίθεται καθώς και σε όλα τα "κατώτερα" πλαίσια. Για παράδειγμα, εάν αυτός ο ρόλος είναι ένας ρόλος σπουδαστή που έχει ανατεθεί σε ένα μάθημα, τότε οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να "ξεκινήσουν νέες συζητήσεις" σε όλα τα forum σε εκείνο το μάθημα, ΕΚΤΟΣ εάν κάποιο forum περιέχει μια παράκαμψη ή μια νέα ανάθεση μιας τιμής "Επιτρέπεται" ή "Απαγορεύεται" γι'αυτή τη δυνατότητα.
ΑΠΟΤΡΕΠΕΤΑΙ
Με αυτήν την επιλογή αφαιρείται δικαιώματα γι'αυτήν τη δυνατότητα, ακόμη κι αν οι χρήστες με αυτόν το ρόλο είχαν το συγκεκριμένο δικαίωμα σε ένα υψηλότερο πλαίσιο.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Αυτό σπάνια χρειάζεται αλλά κάποιες φορές μπορεί να θέλετε να αρνηθείτε τελείως δικαιώματα σε κάποιο ρόλο εννοώντας πως η ρύθμιση αυτή δεν μπορεί να παρακαμφθεί σε οποιοδήποτε κατώτερο πλαίσιο. Ένα καλό παράδειγμα είναι όταν ένας διαχειριστής θέλει να αποτρέψει ένα άτομο από το να αρχίσει νέες συζητήσεις σε οποιοδήποτε forum σε ολόκληρο τον ιστοχώρο. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να δημιουργηθεί ένας ρόλος με τη δυνατότητα ορισμένη σε "Απαγορεύεται" κι έπειτα να ανατεθεί ο ρόλος αυτός στο χρήστη σε πλαίσιο ιστοχώρου.

Επίλυση συγκρούσεων δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα σε ένα "χαμηλότερο" επίπεδο γενικά θα παρακάμπτουν οτιδήποτε σε ένα "υψηλότερο" πλαίσιο (αυτό εφαρμόζεται σε παρακάμψεις και ρόλους που έχουν ανατεθεί). Η εξαίρεση είναι η επιλογή "Απαγορεύεται" η οποία δεν μπορεί να παρακαμφθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.

Εάν δύο ρόλοι έχουν ανατεθεί στο ίδιο άτομο μέσα στο ίδιο πλαίσιο, ο ένας ρόλς με ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ κι ο άλλος με ΑΠΟΤΡΕΠΕΤΑΙ, ποιος κερδίζει; Στην περίπτωση αυτή, το Moodle θα ψάξει στο δέντρο πλαισίου για να πάρει μια "απόφαση".

Για παράδειγμα, ένας μαθητής έχει δύο ρόλους σε ένα μάθημα, έναν που του επιτρέπει να ξεκινάει νέες συζητήσεις κι έναν που του το απαγορεύει. Στην περίπτωση αυτή, ελέγχουμε τις κατηγορίες στα πλαίσια του ιστοχώρου, ψάχνοντας για κάποια άλλη ορισμένη δυνατότητα που θα μας βοηθήσει να αποφασίσουμε. Εάν δε βρούμε κάτι, τότε η εξορισμού δυνατότητα είναι η ΑΠΟΤΡΕΠΕΤΑΙ (επειδή οι δύο ρυθμίσεις ακύρωσαν η μία την άλλη, οπότε δεν έχουμε κανένα δικαίωμα).

Special exceptions

Σημειώστε ότι ο λογαριασμός επισκέπτη γενικά αποτρέπεται από το να ανεβάζει υλικό (π.χ. σε forum, καταχωρήσεις ημερολογίου, blog) ακόμη κι αν του δίνεται η δυνατότητα να το κάνει.

See also Roles, Contexts, Assign Roles and Overrides.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English