Αναφορά συμμετοχής

Δραστηριότητα - Επιλέξτε τον τύπο δραστηριότητας για την οποία επιθυμείτε να ετοιμάσετε μια αναφορά (π.χ. δραστηριότητα τύπου chat, τύπου κουίζ, φόρουμ, κτλ.). Μόνο οι δραστηριότητες που έχουν προβλεφθεί για το μάθημα θα είναι διαθέσιμες

Πήγαινε στο παρελθόν ως - Επιλέξτε τη χρονική περίοδο που θα καλύπτει η αναφορά.

Εμφάνιση μόνο - Επιλέξτε αν η αναφορά θα σχετίζεται με δραστηριότητα διδάσκοντα ή διδασκόμενου.

Εμφάνιση δράσεων - Επιλέξτε αν η αναφορά θα περιέχει Απόψεις (Views), Μηνύματα (Posts) ή και τα δύο (All actions).

Μόλις επιλέξετε τις τιμές αυτών των ανωτέρω, επιλέξτε ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

Θα σας εμφανιστεί σχετική λίστα βασισμένη στις παραμέτρους που θέσατε. Επιλέξτε το αντικείμενο για το οποίο θέλετε να γίνει η αναφορά και πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

Ο ορισμός των Απόψεων και των Μηνυμάτων του επιλεγμένου τύπου δραστηριότητας θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Για παράδειγμα:
Απόψεις Φόρουμ: Βλέπε Συζήτηση, Αναζήτηση, Φόρουμ, εγγεγραμμένους
Μηνύματα Φόρουμ: Προσθήκη Συζήτησης, Προσθήκη Μηνύματος, Διαγραφή Συζήτησης, Διαγραφή Μυνήματος, Περικοπή Μηνύματος, Ανανέωση Μηνύματος

Όσοι χρήστες πληρούν τα κριτήρια της παραμέτρου Εμφάνιση μόνο (διδασκόμενος ή διδάσκων) θα παρουσιαστούν σε πίνακα με το όνομα και τον σχετικό αριθμό στο ευρετήριο, καθώς και με την ένδειξη Ναι (και πόσες φορές) ή Όχι, ανάλογα με το αν έχουν ολοκληρώσει τη σχετική δράση. Η Αναφορά συμμετοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αποστολή email, αν ορίσουμε τους παραλήπτες και επιλέξουμε Πρόσθεσε τους χρήστες στη λίστα παραληπτών ή Δημιουργία email.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English