Μονάδες Δραστηριότητας

Το Moodle περιέχει μια μεγάλη κλίμακα μονάδων δραστηριότητας οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σταδιακή ανάπτυξη κάθε τύπου μαθήματος.


 bigbluebutton

This file contains the main description of the bigbluebutton module. Usually, it's used to explain the main features of the activity, with a natural language. Also, the overall process of the activity is detailed here with its pedagogical foundation.

From a developer perspective, this "help" directory will contain simple html files like this that you will be able to link from bigbluebutton code when any sort of explanation is necessary (it's easier to add those links automatically, both from the formslib stuff (see mod_form.php) and from everywhere else (see the helpbutton() function).

Also, don't forget to add one link to this help file from the bigbluebutton/help "index.html" file, it will allow Moodle to show all the existing help files related to the module when the complete list of available help files is requested.

Please, replace me with the real information about the bigbluebutton!


 Books

  Book is a simple multipage study material


 Άσκηση

Μια άσκηση είναι μια απλή αλλά ισχυρή εκχώρηση . Σε μια άσκηση ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να κάνουν ένα κομμάτι πρακτικής εργασίας.Θα μπορούσε ένα δοκίμιο ή μια έκθεση προετοιμάζοντας μία παρουσίαση, κ.α .'Οταν οι μαθητές κάνουν μία εργασία μπορούν να ελέγχουν την εργασία τους πρίν την υποβάλλουν στον εκπαιδευτή.Μόλις υποβληθεί ο εκπαιδευτής αξιολογεί την εργασίας ο ίδιος. Ο εκπαιδευτής μπορεί να ζητήσει από τον μαθητή να βελτιώσει την εργασία του και να την υποβάλλει ξανά .Ο τελικός βαθμός είναι βασισμένος στο πόσο καλά ο σπουδαστής αξιολόγησε την εργασία του και απο την ίδια την εργασία..

 Wikis

Ένα Wiki επιτρέπει την συλλογική συγγραφή εγγράφων σε μια απλή γλώσσα markup χρησιμοποιώντας έναν περιηγητή.

"Wiki wiki" σημαίνει "πολύ γρήγορα" στην γλώσσα της Χαβάης, και είναι η ταύχτητα δημιουργίας και ενημέρωσης των σελίδων που είναι ένα από τα προσδιοριστικά στοιχεία της τεχνολογίας wiki. Γενικά, δεν υπάρχει προηγούμενη αναθεώρηση πριν γίνουν αποδεχτές οι αλλαγές και τα περισσότερα wiki είναι ανοιχτά στο κοινό ή τουλάχιστον σε όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον διακομιστή wiki.

Το άρθρωμα Wiki του Moodle επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συνεργάζονται σε ιστοσελίδες, να προσθέτουν, επεκτείνουν και αλλάζουν το περιεχόμενο. Οι παλιές εκδόσεις δεν διαγράφονται και μπορούν να επαναφερθούν.

Το άρθρωμα αυτό βασίζεται στο Erfurt Wiki.


 Δραστηριότητα Βάσης Δεδομένων

Η βάση δεδομένων επιτρέπει στον καθηγητή και στους μαθητές να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ένα σύνολο καταχωρήσεων ("εγγραφών") σχετικά με οποιοδήποτε θέμα. Η δομή αυτών των εγγραφών μπορεί να περιλαμβάνει εικόνες, αρχεία, URL, αριθμούς και κείμενο μεταξύ άλλων. Ίσως ήδη να γνωρίζετε παρόμοια τεχνολογία από την δημιουργία βάσεων δεδομένων σε Microsoft Access ή Filemaker.

 Μάθημα

Ένα μάθημα εμφανίζει περιεχόμενο με έναν ενδιαφέρον και ευέλικτο τρόπο. Αποτελείται από ένα πλήθος σελίδων. Κάθε σελίδα κανονικά τελειώνει με μια ερώτηση και έναν αριθμό από πιθανές απαντήσεις. Ανάλογα με την απάντηση του φοιτητή είτε προχωράνε στην επόμενη σελίδα είτε πηγαίνουν στην προηγούμενη. Η πλοήγηση μέσα στο μάθημα μπορεί να είναι απλή ή πολύπλοκη και εξαρτάται από την δομή του υλικού που παρουσιάζεται.

 Επιλογές

  Μια δραστηριότητα επιλογής είναι πολύ απλή - ο καθηγητής κάνει μια ερώτηση και καθορίζει κάποιες πιθανές απαντήσεις, μία εκ των οποίων θα πρέπει να επιλεγεί από κάθε μαθητή. Μπορεί να φανεί χρήσιμη σαν μια γρήγορη ψηφοφορία για να υποκινήσει τη σκέψη για ένα θέμα, για να επιτρέψει στην τάξη να ψηφίσει μια κατεύθυνση για το μάθημα ή για να συγκεντρώσει συγκατάθεση για μια έρευνα.


 Εργασίες

Οι εργασίες δίνουν τη δυνατότητα στον καθηγητή να ζητήσει από τους μαθητές ένα παραδοτέο βάσει του οποίου θα βαθμολογηθούν. Το παραδοτέο μπορεί να είναι οποιασδήποτε μορφής (κείμενο, εικόνα, άλλο αρχείο) και αποθηκεύεται στο διακομιστή του Moodle.

 Έρευνες

  Η ενότητα Έρευνας παρέχει έναν αριθμό ελεγμένων οργάνων ερευνών που είναι χρήσιμα στην αξιολόγηση και παρακίνηση της μάθησης σε online περιβάλλοντα. Οι καθηγητές μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να συλλέξουν δεδομένα από τους φοιτητές τους τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν να μάθουν την τάξη τους και τον τρόπο που διδάσκουν.


 Ετικέτες

Αυτή δεν είναι μια πραγματική δραστηριότητα - είναι "dummy" δραστηριότητα η οποία σας επιτρέπει να εισάγετε κείμενο και γραφικά ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες στην σελίδα του μαθήματος.

 Καταγραφή Δραστηριότητας

  Αυτή η ενότητα είναι μια πολύ σημαντική κατοπτρική δραστηριότητα. Ο καθηγητής ζητά από το μαθητή να σκεφτεί πάνω σ' ένα συγκεκριμένο θέμα και να επεξεργαστεί και να τελειοποιήσει την απάντησή του με τον καιρό. Αυτή η απάντηση είναι απόρρητη και μόνο ο καθηγητής μπορεί να την δει, ο οποίος μπορεί να δώσει απαντήσεις και να βαθμολογήσει κάθε δραστηριότητα. Συνήθως είναι καλό να γίνεται μια τέτοια δραστηριότητα κάθε εβδομάδα.


Κουίζ

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στον καθηγητή να σχεδιάσει και να δημιουργήσει τεστ. Αυτά μπορούν να περιέχουν μεταξύ άλλων ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό/λάθος, αριθμητικές κλπ.

Τα κουίζ μπορούν να επιτρέπουν περισσότερες από μία προσπάθειες στου μαθητές, και δίνονται πολλές επιλογές για τον καθορισμό του πότε μπορούν οι μαθητές να επιχειρήσουν το κουίζ και τι συμβαίνει τότε.

Οι περισσότερες ερωτήσεις βαθμολογούνται αυτόματα από το σύστημα, υπάρχει όμως πρόβλεψη για ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να βαθμολογηθούν χειροκείνητα από τον καθηγητή. Ο τελευταίος μπορεί επίσης να αλλάξει τον αυτόματα βαθμό οποιασδήποτε ερώτησης.


 Λεξιλόγιο

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια λίστα από ορισμούς, σαν σε λεξικό. Οι εγγραφές μπορούν να αναζητηθούν ή να πλοηγηθούν σε πολλές μορφές. Επιπλέον, το λεξιλόγιο επιτρέπει στους καθηγητές να εξάγουν εγγραφές από το ένα λεξιλόγιο στο άλλο (το βασικό) μέσα στο ίδιο μάθημα. Τέλος, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν αυτόματα σύνδεσμοι σε αυτές τις εγγραφές από οπουδήποτε στο μάθημα.

 Ομάδες συζητήσεων

  Αυτή η δραστηριότητα έιναι η πιο σημαντική - εδώ συμβαίνουν οι περισσότερες συζητήσεις. Οι ομάδες συζητήσεων μπορούν να δομηθούν με διάφορους τρόπους και να συμπεριλάβουν όμοιες εκτιμήσεις για κάθε μήνυμα. Τα μηνύματα μπορούν να εμφανιστούν με ποικιλία μορφών και μπορούν να περιέχουν συνημμένα. Με τη συνδρομή σε μια ομάδα συζητήσεων, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αντίγραφα κάθε νέου μηνύματος στο email τους. Ένας καθηγητής μπορεί να επιβάλλει τη συνδρομή σε όλους αν το θέλει.


 Πόροι

  Οι πόροι είναι περιεχόμενο: πληροφορίες που θέλει να περάσει στο μάθημα ο καθηγητής. Αυτά μπορεί να είναι προκαθορισμένα αρχεία φορτωμένα στον εξυπηρετητή του μαθήματος, σελίδες επεξεργασμένες απευθείας στο ΠΗΛΕΑΣ ή εξωτερικές ιστοσελίδες δημιουργημένες για να αποτελούν μέρος αυτού του μαθήματος.


 Συζήτηση

  Η δραστηριότητα Συζήτηση επιτρέπει στους συμμετέχοντες σε ένα μάθημα να έχουν μια συζήτηση σε πραγματικό χρόνο (σύγχρονη) μέσα από το Moodle. Αυτός είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να κατανοήσει ο ένας τον άλλον και το θέμα που συζητούν, καθώς ο τρόπος λειτουργίας ενός δωματίου συζήτησης είναι αρκετά διαφορετικός από τις ασύγχρονες ομάδες συζητήσεων. Η δραστηριότητα Συζήτηση περιλαμβάνει και κάποια χαρακτηριστικά για τη διαχείριση και επιθεώρηση των συζητήσεων.


 Hot Potatoes

Αυτό το άρθρωμα, επιτρέπει στους καθηγητές να εφαρμόζουν κουίζ του Hot Potatoes μέσω του Moodle. Τα κουίζ δημιουργούνται στον υπολογιστή του καθηγητή και ανεβάζονται στο μάθημά του στο Moodle. Αφού οι φοιτητές δοκιμάσουν το κουίζ, ένα πλήθος αναφορών είναι διαθέσιμα για να εμφανίσουν το πως οι διάφορες ερωτήσεις απαντήθηκαν και κάποιες στατιστικές τάσεις στους βαθμούς.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English