Επιλογές για δημιουργία ομάδων

Οι επιλογές για δημιουργία ομάδων είναι τρεις:

  • Καμιά ομάδα - δε δημιουργούνται ομάδες και υπο-ομάδες, όλοι ανήκουν στο ίδιο γενικό σύνολο
  • Ξεχωριστές ομάδες - κάθε μέλος μιας ομάδας μπορεί να επικοινωνεί μόνο με τα μέλη της ομάδας στην οποία ανήκει. Δεν υπάρχει επικοινωνία με άλλους εκτός ομάδας
  • Ορατές ομάδες - κάθε ομάδα λειτουργεί αυτόνομα, αλλά έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με άλλες ομάδες ή με άλλους εκτός ομάδας

Οι επιλογές για δημιουργία ομάδων αφορούν δυο επίπεδα:

1. Επίπεδο μαθήματος
Πρόκειται για την αρχική επιλογή και αφορά όλες τις δραστηριότητες στα πλαίσια ενός μαθήματος.

2. Επίπεδο δραστηριότητας
Για κάθε δραστηριότητα στα πλαίσια ενός μαθήματος δίνεται η δυνατότητα διαφορετικής επιλογής για δημιουργία ομάδων. Σε περίπτωση που για ένα μάθημα έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή "επιβολή επιλογής για δημιουργία ομάδων", τότε οι ρυθμίσεις για τις επιμέρους δραστηριότητες δε λαμβάνονται υπόψη.

Group Mode

The group mode can be one of three levels:

  • No groups - there are no sub groups, everyone is part of one big community
  • Separate groups - each group can only see their own group, others are invisible
  • Visible groups - each group works in their own group, but can also see other groups

The group mode can be defined at two levels:

1. Course level
The group mode defined at the course level is the default mode for all activities defined within that course

2. Activity level
Each activity that supports groups can also define its own grouping mode. If the course is set to "force group mode" then the setting for each activity is ignored.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English