Πλαίσια

Τα πλαίσια είναι οι "περιοχές" μέσα στο Moodle όπου μπορούν να οριστούν ρόλοι στους χρήστες του.
Τακτοποιούνται με ιεραρχικό τρόπο, σύμφωνα με την παρακάτω σειρά ξεκινώντας από τα "υψηλότερα" στα "χαμηλότερα" πλαίσια.

  1. Περιοχή (σύστημα)
  2. Κατηγορίες σειράς μαθημάτων
  3. Υποκατηγορίες σειράς μαθημάτων
  4. Σειρές μαθημάτων
  5. Φραγμοί και δραστηριότητες

See also Roles, Permissions, Assign Roles and Overrides.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English