Δομή περιοδικού πίνακα - στοιχεία μετάπτωσης
(ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετάμε τον περιοδικό πίνακα. Μελετάμε τις ιδιότητες των στοιχείων και τον τρόπο που συνδέονται με την δομή τους. Διακρίνουμε τα στοιχεία σε ομάδες και αναλύουμε τα στοιχεία μετάπτωσης. Τέλος μελετάμε τον τρόπο που η δομή των ατόμων, καθορίζει τη θέση του στοιχείο στον Περιοδικό Πίνακα.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες