Εδώ έχουμε μελέτη της ιοντικής ισορροπίας. Μελετάμε τις νεότερες απόψεις πάνω στους ηλεκτρολύτες και τη συμπεριφορά τους στα υδατικά διαλύματα

  • Εδώ αναφερόμαστε στην έννοια της ηλεκτρολυτικής διάστασης κατά Arrhenius και μελετάμε την διάσταση κατά Bronsted - Lowry
  • Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται οι έννοιες των οξέων και βάσεων κατά Bronsted Lowry
  • Εδώ έχουμε μια μελέτη στη διάσταση και τον ιοντισμό. Μελετάμε τι σημαίνουν αυτές οι εκφράσεις και τι διαφορές έχουν.
  • Εδώ μελετάμε την συμπεριφορά των ισχυρών και των ασθενών ηλεκτρολυτών. Τον ιοντισμό του νερού και το ρΗ. Πως γράφουμε τις αντίστοιχες εξισώσεις.
  • Εδώ μελετάμε την επίδραση κοινού ιόντος σε ένα διάλυμα ενός ασθενούς ηλεκτρολύτη. Τι σημασία έχει για τον ιοντισμό του ασθενούς ηλεκτρολύτη και τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τους υπολογισμούς σε μια τέτοια περίπτωση.
  • Εδώ μελετάμε την ειδική περίπτωση της επίδρασης κοινού ιόντος που λέμε ρυθμιστικά διαλύματα.
  • Η χρήση δεικτών στην ογκομέτρηση.