Εδώ έχουμε το πρώτο κεφάλαιο της ύλης μας με θέμα Ηλεκτρονιακή Δομή Ατόμων και Περιοδικός Πίνακας. Σε απλά ελληνικά είναι στοιχεία Κβαντικής Χημείας.

  • Εδώ έχουμε μια εισαγωγή στην οποία συζητάμε τις βασικές αρχές δόμησης των ατόμων και την εξέλιξη τους μέσα στο χρόνο. Ορίζουμε βασικές έννοιες και θεωρίες. Μαθαίνουμε τις αρχές δόμησης των πολυηλεκτρονικών ατόμων.
  • Εδώ έχουμε μια εισαγωγή στην οποία συζητάμε τους 4 κβαντικούς αριθμούς και τις τιμές που παίρνουν. Επίσης συζητάμε τη φυσική σημασία των κβαντικών αριθμών.
  • Σε αυτό το κεφάλαιο μελετάμε τον περιοδικό πίνακα. Μελετάμε τις ιδιότητες των στοιχείων και τον τρόπο που συνδέονται με την δομή τους. Διακρίνουμε τα στοιχεία σε ομάδες και αναλύουμε τα στοιχεία μετάπτωσης. Τέλος μελετάμε τον τρόπο που η δομή των ατόμων, καθορίζει τη θέση του στοιχείο στον Περιοδικό Πίνακα.
  • Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζουμε τον τρόπο που μεταβάλλονται περιοδικά οι ιδιότητες των στοιχείων ανάλογα με τη θέση τους μέσα στον Περιοδικό Πίνακα. Ειδικότερα μιλάμε για την ατομική ακτίνα και την ενέργεια ιοντισμού.
  • Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με τον τρόπο που συμβολίζουμε τα μόρια των ενώσεων, με βάση τη μεθοδολογία κατά Lewis.