Μια πρώτη προσπάθεια για επικοινωνία στο μάθημα.

Υποκατηγορίες
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Το πρώτο κεφάλαιο στη Χημεία κατεύθυνσης Β' λυκείου.
    Διαμοριακές δυνάμεις - φυσικές καταστάσεις - Τάση ατμών.
  • Μελέτη των ενεργειακών μεταβολών που εμφανίζονται κατά την πραγματοποίηση μιας αντίδρασης. Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τα ποσά θερμότητας.
  • Μελέτη των μηχανισμών με τους οποίους πραγματοποιείται μια αντίδραση, τι σημαίνει ταχύτητα αντιδρασης, ποιοι παράγοντες επιδρούν πάνω στη ταχύτητα.
  • Μονόδρομες - Αμφίδρομες αντιδράσεις - Απόδοση - Δυναμική ισορροπία - Αρχή Le Chatelier - Σταθερές χημικής ισορροπίας Kc και Kp.